[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 06:17:40 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ XIX Gminny Konkurs Ortograficzny }
| W ostatni czwartek, 9 czerwca odby? si? kolejny XIX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szko?y podstawowej, przyst?pi?o do niego 12 uczniów. Poszczególne szko?y z terenu naszej gminy reprezentowali trzecioklasi?ci, którzy z bardzo dobrymi wynikami uko?czyli etap szkolny. Nasz? szko?? reprezentowali: Magdalena Iwanowicz, Miko?aj Kusz i Lidia Oleszek z klasy III a, Ró?a Dudek, Oliwia Dyl, Zuzanna Jasi?ska i Maciej Ko?odziej z klasy III b. Dzieci mog?y wykaza? si? wiadomo?ciami i umiej?tno?ciami ortograficznymi przewidzianymi dla I etapu edukacyjnego. Uzupe?nia?y tekst z lukami i rozwi?zywa?y szereg ?wicze?, w których musia?y po??czy? wiedz? teoretyczn? z praktyczn?. Wyniki ich zmaga? opublikujemy niebawem. |
_ _
{ Potwierdzi?y dominacj?! }
| 9 czerwca w Bi?goraju nasze dziewcz?ta potwierdzi?y dobr? form? i prawie w komplecie awansowa?y do fina?ów wojewódzkich Festiwalu sztafet wygrywaj?c sztafety 4x100 w Igrzyskach zarówno w kategorii dzieci jak i m?odzie?y. Najpierw do boju ruszy?y nasze m?odsze sprinterki, które w doskona?ym stylu wygra?y bij?c po drodze po raz drugi rekord szko?y z czasem 57,86 s. Nasze "z?otka": Karolina Ma?yszek, Natalia Budzy?ska, Amelia Kula, Martyna Ma?ek. Za chwil? kolejne "z?ote" dziewczyny czyli Julia Kura?, Zofia Knapik, Izabela Czajka, Zuzanna Kozio? zameldowa?y si? z nowym rekordem szko?y 59,27 s. Na najni?szym stopniu podium ale bez awansu dalej uplasowa?y si? w sztafecie "szwedzkiej" dziewczyny w sk?adzie Natalia Budzy?ska, Karolina Ma?yszek, Maja Omiotek, Emilia ?liwi?ska. Apetyt ro?nie w miar? jedzenia wi?c liczymy na dobre miejsca w finale wojewódzkim w Lublinie. Powodzenia!! " |
_ _
{ Uczniowie klasy VIII a w Sandomierzu }
| Tegoroczni ósmoklasi?ci w okresie przed pandemi? je?dzili na wiele wycieczek. Po prawie dwuletniej przerwie w tym roku szkolnym jesieni? podziwiali Góry Sto?owe i Wroc?aw. Ostatni? wspóln? wypraw? klasy VIII a by?a wycieczka do Sandomierza. Wczesnym rankiem 6 czerwca 2022 r. pod opiek? pa?: Anny Maciochy i Marii Ma?yszek wybrali si? do ?redniowiecznego grodu, by z przewodnikiem pozna? histori? tego urokliwego miasta. Pierwszym miejscem, które zwiedzali, by?a Zbrojownia Rycerska. Uczniowie mieli mo?liwo?? przeniesienia si? do dawnych czasów. Ch?opcy mogli przymierza? zbroje, w?asnor?cznie wzi?? miecz, kusz? lub halabard?. a dziewcz?ta zak?ada? suknie renesansowych czy barokowych ksi??niczek i szlachcianek. Nast?pnie grupa uda?a si? do Muzeum Ojca Mateusza, by znale?? si? obok woskowych figur bohaterów serialu na plebani, komisariacie i u ksi?dza biskupa. Nast?pny punkt programu to spacer podziemn? tras? turystyczn? pod kamienicami wokó? Rynku. Chwil? odpoczynku by? czas wolny na zakup pami?tek oraz obiad w restauracji Ci?emka. Ostatni? atrakcj? by? rejs po Wi?le statkiem Syrenka. Zm?czeni, ale zadowoleni ze wspólnie sp?dzonego czasu, pe?ni niezapomnianych wra?e? uczniowie wrócili do Frampola. |
_ _
{ Szóstoklasi?ci w Zamo?ciu }
| Poniedzia?ek 06.06.2022 r. szóstoklasi?ci sp?dzili w Zamo?ciu.
W zamojskim Zoo brali udzia? w warsztatach „Bioró?norodno?? podstaw? ?ycia na Ziemi”, a tak?e mieli okazj? zobaczy? niespotykane na co dzie? zwierz?ta i ptaki pochodz?ce z ró?nych kontynentów. Podczas zaj?? w Laser Factory wykazywali si? zr?czno?ci?, sprytem i celno?ci?. Sprawno?? rachunkow? szóstoklasi?ci ?wiczyli w MacDonald’s.
Pobyt w Zamo?ciu dostarczy? uczniom wiele wra?e? i rado?ci.
|
_ _
{ GALA LAUREATÓW 2022 }
| Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkó? podstawowych przez Lubelskiego Kuratora O?wiaty w roku szkolnym 2021/2022 zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie, które odby?o si? w dniach 6-7 czerwca w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II. W poniedzia?ek 6 czerwca nagrody odebrali laureaci wielokrotni (dwu, trzy i czterokrotni) oraz laureaci ze szkó? z najwi?ksz? liczb? laureatów. Natomiast we wtorek 7 czerwca uroczyste podsumowanie mieli pozostali laureaci. Na gal? przybyli uczniowie wraz z nauczycielami przygotowuj?cymi ich do konkursu, dyrektorzy szkó?, rodzice oraz przedstawiciele organów prowadz?cych. Ponad 340 uczniów osi?gn??o tytu? laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora O?wiaty w Lublinie. To najlepsi spo?ród 18,5 tysi?ca uczniów, którzy wystartowali w etapie szkolnym. W?ród nagrodzonych znale?li si? równie? uczniowie naszej szko?y. Karol Marek ucze? klasy VIII a zosta? laureatem konkursu historycznego, uzyskuj?c maksymaln? liczb? punktów. Do konkursu by? przygotowywany przez P. Wiolett? Magoch, natomiast w ubieg?ym roku pracowa? z Pani? Dyrektor Teres? Moskw? uzyskuj?c tytu? finalisty. Natomiast Emanuela Py? z klasy VII a, która do konkursu przygotowywa?a si? sama, zosta?a laureatk? konkursu z j?zyka francuskiego. Na program uroczysto?ci z?o?y?o si? mi?dzy innymi: wyst?pienie Lubelskiego Kuratora O?wiaty Pani Teresy Misiuk oraz zaproszonych Go?ci, rozdanie dyplomów i nagród laureatom konkursów przedmiotowych. Zgromadzeni na uroczysto?ci wys?uchali równie? chóru ze Szko?y Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. W tym roku Kuratorium O?wiaty w Lublinie zorganizowa?o 12 konkursów przedmiotowych. Najwi?ksz? popularno?ci? cieszy?y si? konkursy z j?zyka angielskiego i historii. Laureaci konkursów przedmiotowych s? przyjmowani do tych szkó? ponadpodstawowych, które sobie sami wybior?. Naszym nagrodzonym uczniom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów. |
_ _
{ LOS NASZ DLA WAS PRZESTROG? – zwiedzanie Pa?stwowego Muzeum na Majdanku }
| 7 czerwca 2022 r. uczniowie klasy VIII b zwiedzili niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie - Majdanek. Przechodz?c szlakiem wi??niów zostali zapoznani przez przewodnika z histori? tego miejsca.
Przy wej?ciu na teren obozu ósmoklasi?ci zobaczyli Pomnik Walki i M?cze?stwa, upami?tniaj?cy pomordowanych tu ludzi. Dowiedzieli si?, ?e na Majdanku, ?ycie straci?o blisko 80 tysi?cy wi??niów. Ich prochy do dzisiaj spoczywaj? w tutejszym mauzoleum, na którego kopule widnieje poruszaj?cy napis: "LOS NASZ DLA WAS PRZESTROG?". Jako dowód zbrodni do dzisiaj zachowa?y si? baraki, ?a?nie, komory gazowe, rowy egzekucyjne, krematoria, buty wi??niów oraz ich rzeczy osobiste. Majdanek funkcjonowa? od pa?dziernika 1941 r. do lipca 1944 r.
Wizyta na Majdanku by?a dla uczniów trudn? lekcj? historii, która wywo?a?a ogromne emocje i sk?oni?a do refleksji nad losem pomordowanych. Wyjazd do tak szczególnego miejsca wszystkim zapad? g??boko w pami?ci.
|
_ _
{ Wycieczka do Kazimierza }
| W dniu 3 czerwca 2022 roku klasy I - III uda?y si? na ca?odzienn? wycieczk? do Kazimierza Dolnego. Po drodze wst?pili?my do Janowca, gdzie zwiedzili?my ruiny zamku, wznosz?ce si? na wysokiej skarpie nad Wis??. Z zamkiem w Janowcu zwi?zana jest legenda o Czarnej Damie, ukazuj?cej si? w ruinach podczas pe?ni ksi??yca. Jest to prawdopodobnie duch Heleny Lubomirskiej, która jako m?oda ksi??na zakocha?a si? w przystojnym, ale bardzo ubogim rybaku. Oburzeni rodzice zabronili jej spotyka? si? z biedakiem, a gdy im si? sprzeciwi?a, uwi?zili j? w zamkowej wie?y, a rybaka kazali u?mierci?. Nieszcz??liwa Helena pope?ni?a samobójstwo, rzucaj?c si? z wie?y do przep?ywaj?cej pod zamkowym wzgórzem Wis?y. Obecnie tury?ci mog? zobaczy? Czarn? Dam? podczas lekcji muzealnych i my j? widzieli?my.
Nast?pnie udali?my si? do Kazimierza Dolnego, gdzie zjedli?my obiad i zwiedzili?my zabytkowy rynek z centralnie usytuowan? studni? oraz meleksami przejechali?my do w?wozów Kazimierza, zwiedzaj?c jednocze?nie ca?e miasto. Po zakupieniu pami?tek udali?my si? na spacer bulwarem nadwi?la?skim. Rejs statkiem po Wi?le, który dostarczy? dzieciom d?ugo niezapomnianych wra?e? ko?czy? nasz? wycieczk?. Pogoda nam dopisa?a. Zm?czeni ale szcz??liwi wrócili?my do Frampola.
Serdecznie dzi?kujemy naszym Paniom przewodniczkom za przybli?enie historii zwiedzanych miejsc, a rodzicom za pomoc naszym wychowawczyniom w opiece nad nami.
|
_ _
{ Dzie? Rodziny w przedszkolu }
| "Dzi?kuj? Ci, Mamusiu ma, ?e o mnie dbasz ka?dego dnia.
Dzi?kuj? Ci, Tatusiu mój, za trosk? tw?, za u?miech twój."

03 czerwca 2022 r. na hali widowiskowo-sportowej odby? si? d?ugo przez wszystkich wyczekiwany Dzie? Rodziny. Na uroczysto?? przybyli najwa?niejsi dla ka?dego dziecka bliscy: rodzice, rodze?stwo. babcie. Go?ci powita?a dyrektor szko?y Teresa Moskwa dzi?kuj?c rodzicom za pomoc i zaanga?owanie w przygotowanie uroczysto?ci. Kochanym przedszkolakom ?yczy?a oby dzieci?stwo by?o szcz??liwe i trwa?o jak najd?u?ej a Rodzicom - niewyczerpanego ?ród?a mi?o?ci, cierpliwo?ci i zrozumienia.
Rado?ci i wzrusze?, zarówno przedszkolaków, jak i rodziców, nie by?o ko?ca. Mali arty?ci stan?li na wysoko?ci zadania. Recytowali wiersze, ?piewali piosenki, ta?czyli, wykonywali improwizacje ruchowo-instrumentalne.
Ka?da grupa przedszkolna, po czujnym okiem swoich wychowawczy?, wykona?a program artystyczny. Na zako?czenie pierwszej cz??ci uroczysto?ci rodzice zostali obdarowani przez swe pociechy koszyczkami kwiatów. W drugiej cz??ci wydarzenia odby?y si? zabawy dzieci wraz z rodzicami, prowadzone przez tat? Marcelka z grupy "Tygryski", wodzireja - pana Mariusza Nawrockiego, któremu jeste?my wdzi?czni za przygotowanie repertuaru.
Na zako?czenie uroczysto?ci dzieci otrzyma?y paczki z pocz?stunkiem przygotowane przez Mamy z Oddzia?owej Rady Rodziców, którym równie? serdecznie dzi?kujemy. Dzi?kujemy wszystkim Rodzicom za przybycie, za uczestnictwo w tak pi?knym, wzruszaj?cym Dniu Rodziny i cieszymy si?, ?e po dwóch latach pandemii mogli?my wróci? do wspólnego ?wi?towania.
"Niechaj to ?wi?to, ?wi?to rodziny trwa nam nie tylko dzi?. My dnia ka?dego i przez rok ca?y chcemy z rodzin? i??!"
|
_ _
{ Pielgrzymka bierzmowanych do Tomaszowa Lubelskiego }
| 2 czerwca uczniowie z klas VII i VIII wzi?li udzia? w XIII Diecezjalnej Pielgrzymce Bierzmowanych do Sanktuarium Matki Bo?ej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Przed cudowny obraz Maryi przyby?a z ca?ej diecezji m?odzie?, która w roku 2022 przyj??a b?d? przyjmie sakrament bierzmowania. Spotkanie rozpocz??o si? od zawi?zania wspólnoty, a nast?pnie mia? miejsce program ewangelizacyjny. Punktem centralnym by?a Msza ?wi?ta sprawowana przez Ksi?dza Biskupa Mariana Rojka, który w czasie homilii zach?ca? obecnych do dzia?ania, a tak?e do tego, by nigdy nie tracili nadziei. Pi?kna oprawa muzyczna wzmacnia?a modlitewny nastrój. W programie by? równie? pocz?stunek i koncert. Wszyscy umocnieni i nie bez przygód wrócili do domu. |
_ _
{ Biedronki i S?oneczka w Powerlandzie }
| 2 czerwca 2022r. z okazji Dnia Dziecka najm?odsze grupy z naszego przedszkola 3 i 3-4 latki wybra?y si? na wycieczk? do Rodzinnej Strefy Rozrywki Powerland w Bi?goraju. Na pocz?tku dzieci zosta?y zapoznane z zasadami zachowania podczas pobytu w centrum zabaw, aby zapewni? sobie i innym bezpiecze?stwo. Nast?pnie na wszystkich czeka?a sala zabaw, w której mieszcz? si? ró?ne atrakcje. Przedszkolaki aktywnie i mi?o sp?dzi?y czas na zje?d?alniach, trampolinach, basenie z kulkami i piankami oraz w dmuchanym zamku. Najwi?ksz? rado?? sprawi?a im kilkupoziomowa konstrukcja sk?adaj?ca si? z labiryntu, rur i kilku przej??. Wycieczka by?a bardzo udana. Dzieci wróci?y do przedszkola zm?czone, ale pe?ne wra?e?, tym bardziej, ?e dla wi?kszo?ci z nich by?a to pierwsza wycieczka autokarem i pierwszy pobyt w takim miejscu. Dzi?kujemy serdecznie rodzicom za w??czenie si? do tego przedsi?wzi?cia. |
_ _
{ Dzie? Dziecka 2022 }
| 1 czerwca uczniowie klas IV - VIII obchodzili Dzie? Dziecka. Ten dzie? w naszej szkole wyj?tkowo ?wi?towali?my ca?ymi rodzinami. Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej we Frampolu zorganizowany zosta? Dzie? Integracji. Uczniowie po zbiórce na terenie szko?y wspólnie pieszo przeszli na obiekty Klubu Sportowego W?ókniarz nad zalewem, gdzie odby?a si? impreza integracyjna rodzin na boisku pi?karskim. Najpierw odbywa?y si? rywalizacja pomi?dzy rodzicami i uczniami w pi?ce no?nej, siatkowej i palancie siatkarskim, w której nikt nikomu nie odpuszcza?. Po pierwszej cz??ci rodzice przygotowali s?odki pocz?stunek oraz grillowane kie?baski przygotowane w naszej sto?ówce szkolnej. Po chwili wytchnienia rywalizacja przenios?a si? na konkursy indywidualne na weso?o. By?y m.in. rzuty lotk? do tarczy, pi?k? do kosza, siatkarski radar oraz sprawno?ciowy tor przeszkód z pi?kami oraz rodzinny skok w dal. Ca?o?? zako?czy?a wspólny taniec poprowadzony przez dziewcz?ta z klasy VIII Belgijka; i Jerusalema. Powrót do szko?y po dniu pe?nym wra?e? oczywi?cie pieszo by? dope?nieniem ca?o?ci na sportowo i weso?o (niektórym droga si? wyd?u?y?a i ledwo dobrn?li do szko?y).
Dzi?kujemy serdecznie rodzicom za zaanga?owanie nie tylko w przygotowanie boisk oraz posi?ku ale g?ównie za aktywn? zabaw?, rywalizacj? na wysokim poziomie sportowym. Mamy nadziej? ?e dzie? ten wpisze si? w tradycj? naszej szko?y.
|
_ _
Strona 2 z 224 < 1 2 3 4 5 > >>