[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 07:01:21 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Dzie? Rodziny }
| 1 czerwca obchodzony jest Mi?dzynarodowy Dzie? Dziecka. W tym dniu w naszej szkole ?wi?towali?my ca?ymi rodzinami. Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu zorganizowany zosta? Dzie? Rodziny. Uroczysto?? rozpocz??a si? akademi? przygotowan? przez uczniów klas I-III. Dzieci zaprezentowa?y z serca p?yn?ce ?yczenia dla swoich rodziców. Swoj? mi?o?? wyrazi?y przez ?piewy, przedstawienie i taniec, do którego do??czyli wszyscy zgromadzeni. Po pi?knie odegranej cz??ci artystycznej dzieci w podzi?ce za mi?o??, serdeczno?? i trud wychowania wr?czy?y swoim rodzicom w?asnor?cznie wykonane prezenty. Kolejnym etapem imprezy by?a wspólna integracja rodzin na boisku szkolnym, gdzie odby? si? piknik. Rodzice przygotowali s?odki pocz?stunek, a w naszej sto?ówce szkolnej serwowane by?y grillowane kie?baski. Rodziny wspólnie wykona?y prace plastyczne o tematyce rodzinnej oraz rywalizowa?y ze sob? w konkurencjach sportowych. Zabawom nie by?o ko?ca. Pani animator, mama naszej uczennicy zorganizowa?a dla dzieci wspania?e warsztaty, na których nasi uczniowie samodzielnie wykonali slime. Ch?tni zostali zamykani w ogromnej ba?ce mydlanej. Dzie? by? pe?en wra?e?. Jedna z uczennic z kl. I a pi?knie podsumowa?a wydarzenie: "Ciesz? si?, ?e mog?am sp?dzi? czas ze swoj? rodzin?, to by? dla mnie najlepszy prezent z okazji Dnia Dziecka". Dzi?kujemy serdecznie wszystkim, którzy w??czyli si? w organizacj? tego wyj?tkowego dnia, który miejmy nadziej?, ?e wpisze si? w tradycj? naszej szko?y. |
_ _
{ DLA KUBUSIA }
| Nasza szko?a wspar?a akcj? zbiórki odpadów dla ma?ego mieszka?ca Aleksandrowa. Kuba Osuch cierpi na nieuleczaln? chorob? genetyczn? mukopolisacharydoza IVA.
2 czerwca 2022 r. na ten cel przekazali?my nieaktualne zbiory biblioteki szkolnej i zubytkowane podr?czniki. Dzi?ki uprzejmo?ci Urz?du Miejskiego we Frampolu, który zapewni? nam bezp?atny transport, dostarczyli?my makulatur? do punktu zbiórki P.P.H.U. Gle? w Bi?goraju.
Kubo, niech nasze wsparcie wywo?a u?miech na Twojej twarzy.
|
_ _
{ Z wizyt? w Hospicjum Santa Galla }
| Przedstawiciele Szkolnego Ko?a Wolontariatu odpowiedzieli na zaproszenie Hospicjum Santa Galla w ?abu?kach Pierwszych, z którym wspó?pracuje nasza szko?a i wzi?li udzia? w imprezie plenerowej Rado?? z pomagania 2022. Odby?a si? ona 31 maja 2022 r. w parku przy hospicjum. W programie by?y gry i zabawy, weso?e miasteczko oraz pocz?stunek. Uczniowie mieli okazj? spotka? si? z pensjonariuszami hospicjum oraz w mi?y sposób sp?dzi? czas wspólnie z wolontariuszami z innych szkó?. Przy okazji wizyty przekazane zosta?y na rzecz hospicjum korki, które zebrali uczniowie szko?y w ramach akcji organizowanej przez SKW i Samorz?d Uczniowski. |
_ _
{ Mi?dzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna }
| Dnia 27 maja 2022 r. w Samorz?dowym Zespole Szkolnym we Frampolu odby?a si? VI Mi?dzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna dla dzieci 6-letnich z gminy Frampol. W konkursie wzi??o udzia? 8 dzieci z oddzia?ów przedszkolnych ze szkó? w Radzi?cinie, Teodorówce, Woli Radzi?ckiej oraz z Przedszkola we Frampolu, które pomy?lnie przesz?y eliminacje grupowe. Nasze przedszkole reprezentowa?y: ?ucja Wasilik i ?ukasz Jarosz. Uczestników do konkursu przygotowywa?y nauczycielki ucz?ce w tych grupach. Testy przygotowa?y
i konkurs przeprowadzi?y panie edukacji wczesnoszkolnej.
Do etapu powiatowego zakwalifikowano dzieci z oddzia?u przedszkolnego ze Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Woli Radzi?ckiej. Ch?opcy: Przemys?aw Blacha i Mi?osz Miksza b?d? reprezentowali gmin? Frampol na VI Mi?dzyprzedszkolnej Olimpiadzie Matematycznej w Katolickim Przedszkolu im. ?w. Jana Paw?a II w Bi?goraju w dniu 8 czerwca 2022 r.
Wszystkim dzieciom gratulujemy bogatej wiedzy i umiej?tno?ci matematycznych, a ch?opcom ?yczymy dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym.
|
_ _
{ Wycieczka do Zamo?cia }
|
Uczniowie klas VII a i VII b w poniedzia?ek 23 maja uczestniczyli w wycieczce do Zamo?cia. Program wyjazdu zawiera? zwiedzanie zabytków Starego Miasta, warsztaty w Zamojskiej Manufakturze S?odyczy " T?cza ", Fort Jump Park Trampolin i gr? w Laser Factory Zamo??. Wszystkie atrakcje bardzo si? podoba?y, a lizaki w?asnor?cznie wykonane by?y przepyszne.
|
_ _
{ Nasi ósmoklasi?ci na VI Powiatowym Konkursie Literacko-Czytelniczym }
| W bie??cym roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Sejm RP ustanowi? rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W zwi?zku z tym tegoroczna edycja VI Powiatowego Konkursu Literacko-Czytelniczego organizowanego przez bibliotek? Liceum im. ONZ w Bi?goraju po?wi?cona by?a ?yciu oraz twórczo?ci Adama Mickiewicza, ze szczególnym uwzgl?dnieniem utworów: Pan Tadeusz oraz Dziady cz. II. Nasz? szko?? reprezentowa?o troje ósmoklasistów: Daria Lipi?ska, Bart?omiej Kaczor i Zofia Wójcik. Konkurs sk?ada? si? z dwóch cz??ci. Uczniowie pisali test sprawdzaj?cy znajomo?? lektur i ?yciorysu Adama Mickiewicza oraz czytali wybrany przez siebie fragment literatury m?odzie?owej. Wszyscy wykazali si? du?? wiedz? na temat biografii i dzie? polskiego wieszcza narodowego oraz umiej?tno?ci? pi?knego czytania a Daria lipi?ska otrzyma?a wyró?nienie w?ród uczniów przyby?ych z klas VII i VIII naszego powiatu. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy wszystkim dalszego rozbudzania pasji i zainteresowa? czytelniczych oraz wzbogacania wiedzy na temat literatury pi?knej i ich twórców. |
_ _
{ "Karolcia" }
| Uczniowie klas I-III, dnia 30 maja, mieli okazj? obejrze? w Bi?gorajskim Centrum Kultury przedstawienie pt.:"Karolcia" przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wroc?awia. Przedstawienie muzyczne zosta?o zrealizowane na podstawie ksi??ki Marii Krügier.
Historia dziewczynki, która zbiegiem okoliczno?ci wesz?a w posiadanie zaczarowanego koralika spe?niaj?cego ?yczenia, jest czytana przez dzieci z nies?abn?cym zainteresowaniem od 60 lat. Dzi?ki przedstawieniu uczniowie na w?asne oczy zobaczyli cuda spe?niane przez moc niebieskiego koralika.
Karolcia wraz ze swoim koleg? Piotrem prze?ywa?a wiele ciekawych i zabawnych przygód, na swojej drodze spotykaj? czarownic? Filomen?, która chce odebra? im koralik, ogromnego ale uprzejmego pluszowego lwa oraz pomocnego prezydenta miasta. Przygody bohaterów ucz? m?odego widza, miedzy innymi, zasad bezpiecze?stwa i tego jak powinni porusza? si? po drodze, jak wa?ne s? ?wiate?ka odblaskowe, co oznaczaj? niektóre znaki drogowe, a tak?e pod jakie numery alarmowe nale?y dzwoni? w przypadku ró?nych zagro?e?. Uczniom podoba?o si? przedstawienie, przepi?kne dekoracje oraz oprawa muzyczna.
|
_ _
{ Motylki w Kasinej Zagrodzie }
| 26 maja grupa Motylków wybra?a si? na wycieczk? do Kasinej Zagrody znajduj?cej si? w ???ku Garncarskim. Wie? po?o?ona jest w po?udniowej cz??ci Lasów Janowskich. Wytwarzana w ???ku ceramika zaliczana jest do najpi?kniejszych w Polsce. Po przyje?dzie na miejsce do gospodarstwa agroturystycznego, odby?y weso?e zabawy na rozgrzewk? np. jedzenie oponek bez u?ycia r?k, hula hop kr??y w ko?o, trzeba by?o wykaza? si? nie lada sprytem by poradzi? sobie z tym zadaniami. Nast?pnie przedszkolaki zabra?y si? do kolorowania i ozdabiania magnesów z masy solnej, w trakcie których dowiedzia?y si? o historii powstania garncarstwa. W czasie gdy magnesy sch?y na s?o?cu, dzieci wybra?y si? na gr? terenow? po okolicy i le?nych ?cie?kach w której rozwi?zywa?y zadania oraz szuka?y wskazówek, a? w ko?cu dotar?y do celu. W nagrod? dla wszystkich by?a s?odka nagroda i posi?ek w postaci kie?baski z ogniska. Do przedszkola dzieci wróci?y zm?czone, ale zadowolone. Wycieczka wzbogaci?a wiedz? przedszkolaków na temat tradycji zwi?zanej z garncarstwem. Dzieci sp?dzi?y mi?o czas na ?wie?ym powietrzu w otoczeniu malowniczej przyrody. |
_ _
{ Cykliczne spotkania z ksi??k? sze?ciolatków w bibliotece szkolnej }
| 27 maja 2022 roku odby?o si? podsumowanie cyklicznych spotka? z ksi??k? w grupie 6-latków w bibliotece szkolnej. Dzieci przez ca?y rok szkolny systematycznie odwiedza?y bibliotek?, gdzie wyszukiwa?y dla siebie najciekawsz? ksi??k?, nast?pnie na kolejnym spotkaniu opowiada?y jej tre??. W swych zmaganiach czytelniczych by?y wzmacniane przez swoich rodziców. Pami?tajmy, ?e rytua? wspólnego czytania daje wszystkim wiele rado?ci i wytchnienia od codzienno?ci. Czytaj?c z dzieckiem, mamy wp?yw na tre?? i poziom ksi??ek, które wybieramy. Czytanie jest tak zwanym zasileniem emocjonalnym, rozwija funkcje poznawcze oraz daje dzieciom olbrzymie wsparcie w procesie wychowania. W ten sposób rodzice wzmacniaj? dziecko emocjonalnie i umacniaj? wi?zi w tym trudnym dla niego i dla nas wszystkich czasie. Pami?tajmy, ?e ka?dy, kto chce zdoby? wiedz?, osi?gn?? wysoki status spo?eczny, prowadzi? warto?ciowe ?ycie i dobrze radzi? sobie w ?wiecie, powinien czyta? ksi??ki. Na spotkaniu podsumowuj?cym dyplom oraz nagrod? ksi??kow? za wzorowe czytanie i opowiadanie ksi??ek otrzymali: Sebastian Oleszek, Julia Netiacha, Antoni Kaczor oraz Milena Ho?yst. Pozosta?e dzieci otrzyma?y s?odki upominek. Wszystkie dzieci zach?camy do aktywnych spotka? z ksi??k? w nowym roku szkolnym.
Biblioteka szkolna przypomina, i? czytanie jest dobre na ka?dy czas.
|
_ _
{ DZIE? DZIECKA 2022 }
|
|
_ _
{ Egzamin ósmoklasistów }
| Uczniowie najstarszych klas naszej szko?y w dniach 24 - 26 maja 2022 r. przyst?pili do Egzaminu Ósmoklasisty. Pierwszego dnia zmierzyli si? z zadaniami z j?zyka polskiego, drugiego - z matematyki, a dzisiaj zako?czyli prac? z arkuszem, pisz?c test z j?zyka angielskiego. Nasi ósmoklasi?ci przygotowywali si? do swojego pierwszego egzaminu podczas ca?ego roku szkolnego. Musieli w?o?y? wi?cej wysi?ku, poniewa? s? rocznikiem, który by? najd?u?ej obj?ty nauk? zdaln?. Uczniowie pisali diagnozy przedmiotowe, egzaminy próbne oraz ucz?szczali na ró?ne zaj?cia dodatkowe. Egzaminy przebieg?y zgodnie z procedurami, a ich wyniki, które poznaj? 1 lipca, b?d? mia?y wp?yw na przyj?cie do szko?y ponadpodstawowej. |
_ _
Strona 3 z 224 < 1 2 3 4 5 6 > >>