[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 06:19:16 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Wycieczka do Krakowa i Wieliczki }
| W dniach 6-7-8 maja 2008r. 51 uczniów w naszej szko?y uczestniczy?o w wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Celem wycieczki by?o poznanie zabytków Krakowa oraz kopalni soli w Wieliczce.
Pierwszego dnia uczniowie w?drowali Drog? Królewsk? zwiedzaj?c Stare Miasto m.in. Ko?ció? Mariacki, Barbakan, bram? Floria?sk?. Wieczorem za? ogl?dali film pt ,"Morskie stwory" w kinie IMAX. Nast?pnego dnia wypoczywali w Parku Wodnym, a po po?udniu zwiedzali kopalnie soli w Wieliczce.
Ostatni dzie? wycieczki przeznaczony zosta? na poznanie Zamku Królewskiego na Wawelu. Uczniowie zobaczyli groby królewskie, dzwon Zygmunta, eksponaty w skarbcu, zbrojowni oraz w katedrze.
Z noclegów i ca?odziennego wy?ywienia uczestnicy wycieczki korzystali w Schronisku M?odzie?owym "Oleandry"
Z wycieczki wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni. Najwi?ksze zainteresowanie wzbudzi?a kopalnia soli w Wieliczce, Zamek Królewski na Wawelu oraz atrakcje w Parku Wodnym.


|
_ _
{ Program obchodów 3 Maja }
|
1130 - Zbiórka przed budynkiem Szko?y Podstawowej im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu (m?odzie? szkolna, poczty sztandarowe, delegacje wie?cowe instytucji i zak?adów pracy, orkiestra, spo?eczno?? lokalna).

1135 - Rozpocz?cie uroczysto?ci: raporty przewodnicz?cych SU, wci?gni?cie flagi pa?stwowej na maszt, hymn pa?stwowy, wyst?pienie okoliczno?ciowe.

1145 - Przemarsz uczestników uroczysto?ci ulicami miasta oraz z?o?enie wie?ców i kwiatów przed Pomnikiem Niepodleg?o?ci.

1200 - Uroczysta Msza ?wi?ta w intencji Ojczyzny w Ko?ciele Parafialnym p/w ?w. Jana Nepomucena we Frampolu.

1310 - Okoliczno?ciowy monta? s?owno – muzyczny „W ?WI?TO KONSTYTUCJI 3 MAJA i MATKI BO?EJ – KRÓLOWEJ POLSKI” w wykonaniu uczniów gimnazjum w Miejsko – Gminnym O?rodku Kultury we Frampolu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
|
_ _
{ Z wizyt? u "maluszków" }
| Dnia 28 kwietnia dzieci z grupy 6-latków pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Anny Cieszewskiej zawita?y do "maluszków" z wielk? niespodziank?. T? niespodziank? by?o przedstawienie pt. "Powitanie Wiosny". Dzieci wita?y now? por? roku ta?cem, wierszykami, piosenkami. Wyst?powa?y ró?ne postaci: ptaszki, ?abki, bo?ki oraz pani Wiosna. Maluszki by?y zachwycone i dzi?kowa?y mocno bij?c brawo. |
_ _
{ WARKA 2008 }
| Zespó? Wokalny Szko?y Podstawowej im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu i Miejsko Gminnego O?rodka Kultury wraz z solistk? Patrycj? Skic? pod kierunkiem p. Marty Hetman ju? po raz drugi zaj?? I miejsce na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Pie?ni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Ta?ca Ludowego Warka 2008. Festiwal odby? si? 26 kwietnia 2008 r. Ponadto 27 kwietnia zespó? wyst?pi? na „Koncercie Galowym Laureatów I miejsc” oraz wykona? pie?? fina?ow? festiwalu pt. "BARKA" do tekstu p. Alicji Konarskiej.

Serdecznie gratulujemy!


|
_ _
{ Dzie? Ziemi 2008 }
| Dzie? Ziemi w naszej szkole. 22 kwietnia roztrzygni?to mi?dzyklasowy konkurs plastyczny. Uczniowie z klas IV- VI, podzieleni na zespo?y, wykonali po trzy plakaty z ka?dej klasy. Prace przedstawia?y skutki niew?a?ciwej dzia?alno?ci cz?owieka dla ?rodowiska lub sposoby ratowania przyrody.
Komisja w sk?adzie: p. M. Hetman
p. J. Serwa?ska
p. Z. Tchórzewski
przewodnicz?ca SU – K. Jasielska
bior?c pod uwag? zgodno?? tre?ci plakatu z tematem, wk?ad pracy uczniów oraz pomys?owo?? i staranno?? wykonania przyzna?a nast?puj?ce wyró?nienia:

I miejsce: DBANIE O ZIEMI? – BEZCENNE
wykonawcy: uczniowie kl.VI a
Cho?ota Sylwia
Korczak Aleksandra
Radomska Paulina
Swatowska Maria

II miejsce – ZIEMIA TO NASZ SKARB
wykonawcy: uczniowie kl. VI b

III miejsce – PRZYRODO – MO?ESZ NA MNIE LICZY?
wykonawcy: uczniowie kl. IV a
SZANUJ ZIEMI?
wykonawcy: uczniowie kl.V a

IV miejsce – SPRZ?TANIA NADSZED? CZAS – ZWIERZETOM POMÓC MASZ.
Wykonawcy: uczniowie kl.IV b

V miejsce - MATKA ZIEMIA- PRAGNIE WOLNO?CI
wykonawcy: uczniowie kl. V b

Ponadto w tym dniu odby? si? konkurs wiedzy ekologicznej. Do konkursu przyst?pi?o 28 uczniów z klas IV – VI. Za prawid?owe udzielenie odpowiedzi mo?na by?o uzyska? 25 punktów. Uczniowie wykazali si? du?? wiedz?
z zakresu przyrody. Najlepsze wyniki uzyskali:
1.Cho?ota Sylwia kl.VI a – 23 p.
2.Wa?czyk Anna kl..VI a – 21 p.
3.Tchórzewska Anna kl. V a– 21 p.
4.Ozga Bart?omiej kl.V b – 19 p.
5.Ma?ek Ró?a kl.VI a – 19 p.
6.Korczak Aleksandra kl. VI a – 19p.
7.Maciocha Katarzyna kl.VI b – 19p.
|
_ _
{ Fina? VIII Powiatowego Konkursu Wielkanocnego }
| Bardzo ?adnie zaprezentowali si? nasi uczniowie: Karolina Grzywna, Sylwia Cho?ota, Korgul Filip i Anna Tchórzewska w finale VIII Konkursu Wielkanocnego, który odby? si? 17.04.2008 r. w SP Nr 5 w Bi?goraju. Po eliminacjach pisemnych troje z nich wesz?o do ?cis?ej dziesi?tki, która walczy?a o pierwsze miejsca w eliminacjach ustnych. Towarzyszy?y temu wielkie emocje i stres, poniewa? pytania by?y trudne, a poziom wiedzy uczestników bardzo wysoki. Ostatecznie Karolina Grzywna wywalczy?a III miejsce, a Sylwia Cho?ota i Filip Korgul wyró?nienie. Otrzymali oni nagrody ksi??kowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy.
Gratulacje!!!

|
_ _
{ Sukces Ró?y Ma?ek }
| Fina? Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Ko?cio?a, który odby? si? 11.04.2008 r. w Zamo?ciu zaowocowa? sukcesem Ró?y Ma?ek. Uzyska?a ona tytu? LAUREATA i znalaz?a si? w gronie o?miu najlepszych uczniów. Po konkursie odby?o si? uroczyste spotkanie z Ks. Biskupem Wac?awem Depo, który osobi?cie gratulowa? uczestnikom. Obecny by? równie? Dyrektor Delegatury Kuratorium O?wiaty w Zamo?ciu p. Tomasz Zieli?ski oraz inni przedstawiciele o?wiaty. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ksi??kowe, a dla laureatów nagrod? g?ówn? b?dzie wycieczka ?ladami Ojca ?wi?tego.
Serdecznie gratulujemy Ró?y i ?yczymy dalszych sukcesów!|
_ _
{ Tydzie? Zdrowia }
| Tydzie? Zdrowia w naszej szkole nosi? has?o "?yjmy zdrowo i bezpiecznie". Impreza swym zasi?giem obejmowa?a dzieci klas IV-VI i trwa?a od 7.04. do 11.04.2008 r. W tym czasie przeprowadzona zosta?a pogadanka higienistki szkolnej z uczniami klas V i VI na temat higieny okresu dojrzewania oraz pogadanka przedstawiciela Zamojskiej Korporacji Energetycznej - "Bezpiecznie z pr?dem". Zosta?a zorganizowana wystawa prac plastycznych uczniów zwi?zanych z tematem imprezy. W klasie VI odby?y si? warsztaty z p. psycholog. Fina?owym punktem by? Konkurs Wiedzy o Zdrowym Stylu ?ycia przeznaczony dla ch?tnych uczniów z klas IV-VI. I miejsce zaj??y w nim: Justyna Branewska i Sabina Rybak; II miejsce - Aleksandra Korczak i III miejsce - Anna Wa?czyk, Filip Korgul i Jakub Kusz. Uczniowie ci otrzymali nagrody. Gratulujemy!!!|
_ _
{ "W klasie z Jasiem" }
| Uczniowie klasy pierwszej 18 kwietnia 2008 r. zaprezentowali sze?ciolatkom, uczniom klas II i III oraz rodzicom przedstawienie pt. "W klasie z Jasiem", którego bohaterem by? ch?opiec chory na astm? oskrzelow?. Pierwszoklasi?ci w ten sposób podsumowali zaj?cia podczas których poznawali objawy choroby i sposoby zapobiegania jej nasileniom oraz uczyli si? tolerancji w stosunku do chorych dzieci i doros?ych. Wszystkie podejmowane dzia?ania odbywa?y si? w ramach programu "Wolno?? oddechu. Zapobiegaj Astmie".

|
_ _
{ Galeria Gabrysi Sitarz }
|
|
_ _
{ Sprawdzian szóstoklasistów }
| "Jasne jak s?o?ce" - taki tytu? nosi zestaw zada? rozwi?zywanych we wtorek podczas sprawdzianu przez uczniów szóstych klas szkó? podstawowych w ca?ej Polsce.

W zestawie by?o 25 zada?. 20 z nich to zadania zamkni?te - nale?a?o wskaza? prawid?ow? odpowied? spo?ród kilku podanych. Zadania odnosi?y si? m.in. do cytowanych tekstów: popularnonaukowego i wiersza Joanny Kulmowej "S?o?ce i sosny". Pisz?cy sprawdzian musieli si? wykaza? tak?e np. umiej?tno?ciami odczytywania danych z tabeli, porównywania liczb, obliczania wielokrotno?ci liczb i dokonywania dzia?a? na u?amkach.

W zestawie by?y równie? zadania otwarte - ucze? musia? sam napisa? odpowied? na zadane pytanie, np. obliczy? d?ugo?? rzucanego cienia. Szóstoklasi?ci musieli te? napisa? dwa teksy w?asne: na podstawie mapy pogody napisa? notatk? o przewidywalnej pogodzie oraz wypracowanie o miejscu, które uwa?aj? za wyj?tkowe.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolowa? nie tylko wiedz? ucznia, ale i jego umiej?tno?ci. Ma oceni?, w jakim stopniu opanowa? on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymaj? pod koniec maja. Umieszczone b?d? one tak?e na specjalnych za?wiadczeniach wydawanych przez CKE, które szóstoklasi?ci otrzymaj? na koniec roku szkolnego wraz ze ?wiadectwami.

Arkusz testu rozwi?zywanego przez szóstoklasistów wraz z odpowiedziami jest dost?pny na stronie internetowej Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

|
_ _
Strona 220 z 224 << < 217 218 219 220 221 222 223 > >>