[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 07:46:34 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Dzie? J?zykowy }
| Na wakacjach i na czacie,
I jak my?lisz o etacie
Za granic?, u rodziny,
Lub gdy zdajesz egzaminy,
Kto j?zyki obce zna
Ten si? ca?kiem nie?le ma!

Takim optymistycznym rapem rozpocz?? si? w naszej szkole Dzie? J?zykowy, który w tym roku obchodzili?my 20 maja. Z tej okazji w ramach przedstawienia ruszy? "Express Lingwistyczny" jad?cy w kierunku pa?stw: Ukraina, Niemcy, Francja oraz Anglia. Jednym z bohaterów inscenizacji by? Piotr, który porozumiewa? si? ze swoimi znajomymi w ró?nych j?zykach. Nast?pnie ob?adowani baga?ami pasa?erowie pospiesznego poci?gu dzielili si? ciekawostkami na temat innych krajów, a w zrozumieniu przekazu pomagali t?umacze. W jednym z przedzia?ów da?o si? s?ysze? rozmow?, podczas której podró?nicy zach?cali zrezygnowanego koleg? do nauki angielskiego, podaj?c warto?ciowe argumenty. Kolejn? atrakcj? expressu by?o pojawienie si? trzech panów o tym samym imieniu i nazwisku. Na szcz??cie w sprytny sposób uda?o si? sprawdzi?, który z nich to prawdziwy pan Jones.
J?zykowy express zapewni? te? inne czasoumilacze tego dnia, w tym wyst?p piosenek w j?zyku angielskim "Dream it possible" oraz "Shape of my heart". Mo?na by?o równie? obejrze? wykonanie ta?ców "Jerusalema" oraz "English is my Lieblingsfach".
Na koniec imprezy, pasa?erowie przygotowali bileciki do kontroli. Ci którym szcz??cie dopisa?o, zdobyli drobne upominki. Wszyscy w dobry nastrojach opu?cili Express Lingwistyczny, a prowadz?ce wyrazi?y nadziej?, ?e po tej podró?y ka?dy ze zgromadzonych b?dzie mia? poci?g do nauki j?zyków!
|
_ _
{ Koncertowo na festiwalu }
| 19 maja nasi lekkoatleci dali kolejny popis na Festiwalu Sztafet, które odby?y si? w Bi?goraju. By? to równie? kolejny Memoria? im. Eugeniusza So?tysiaka pod Patronatem Starosty Bi?gorajskiego Pana Andrzeja Szarlipa. Zawody odbywa?y si? w dwóch kategoriach Igrzyskach Dzieci i M?odzie?y. Zacz?li?my z wysokiego "C" jak to na festiwalu by? powinno poniewa? nasze dziewczyny zdoby?y z?oto wygrywaj?c sztafet? 4x100 m w kategorii Igrzyska Dzieci biegn?c w sk?adzie: Karolina Ma?yszek, Amelia Kula, Martyna Ma?ek, Natalia Budzy?ska, które tu? po biegu odebra?y medale i puchar z r?k Pana Starosty. Gdy nasze dziewczyny sta?y na podium po drugie w tym dniu z?oto sztafetowe bieg?y w Igrzyskach M?odzie?y ich starsze kole?anki Zofia Knapik, Julia Kura?, Izabela Czajka i Zuzanna Kozio?. Nim zd??yli?my och?on?? a ju? by?a kolejna niespodzianka jakim by?o trzecie miejsce m?odszych ch?opców Macieja Brytana, Danilo Tereshchenko oraz dwóch czwartoklasistów: Damiana Kwapisza i Miko?aja Bednarza. Po tym by?y solidne wyst?py naszych starszych ch?opców Sebastian Sta?czyka, Macieja Oleszka, Patryka Marczaka, Karola B?azika, Jakuba Boguszewskiego, Miko?aja Papierza, Kacpra Sawy w sztafetach 4x100 i Olimpijskiej 800x400x200x100 zako?czone miejscami tu? za podium. Kolejne podium da?y nam znowu najm?odsze dziewczyny, które po emocjonalnej walce do ostatnich metrów wywalczy?y II miejsce w sztafecie "szwedzkiej" 400x300x200x100. W tej sztafecie do Karoliny i Natalki do??czy?y Martyna Alterman i Maria Kaczor. Równie dobrze zaprezentowali si? kolejni m?odzi ch?opcy Mi?osz Lipi?ski i Maciej Ko?odziej w sztafecie szwedzkiej, którzy w trudnej rywalizacji zaj?li V miejsce. Dzi?kujemy za du?o emocji i ?ciskamy kciuki za nast?pne etapy!! |
_ _
{ Wycieczka do Lublina }
| W ?rod? 18 maja uczniowie klasy IV b brali udzia? w wycieczce do Lublina. Na Placu Zamkowym przywita?a nas Pani, w stroju dawnej mieszczki. Uczestnicz?c w grze miejskiej pt. "Tajemnice lubelskich piecz?ci" uczyli si? pracy z map?, orientacji w terenie i pracy zespo?owej. Zwiedzili Stare Miasto - Archikatedr? zbudowan? na prze?omie XVI/XVII wieku, Bram? Krakowsk? jako architektoniczny symbol Lublina i Plac po Farze. Nast?pnie pojechali?my si? do Muzeum Wsi Lubelskiej. Wizyta w muzeum by?a okazj? do obejrzenia pami?tek zawi?zanych z dawnym ?yciem na wsi, codzienn? prac?, zwyczajami i tradycjami. Nast?pnie na posi?ek udali?my si? do McDonald's.
Najbardziej wyczekiwanym punktem wycieczki by?y zabawy w parku trampolin - Mania Skakania. Po instrukta?u i rozgrzewce przyszed? czas na ?wiczenia akrobacyjne. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? skoki do basenu z g?bkami. Czas up?yn?? bardzo szybko, wszyscy zm?czeni ale u?miechni?ci schodzili z trampolin. Na wycieczce mimo do?? wietrznej aury wszyscy bawili si? ?wietnie.
|
_ _
{ II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny }
| Nasza uczennica Julia Kura? z klasy VIII b reprezentowa?a szko?? w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczy?skiego zapisane" organizowanym przez Szko?? Podstawow? nr 2 im. K. K. Baczy?skiego w Pu?awach. Julka wykona?a prac? plastyczn? obrazuj?c? wiersz "Elegia o ch?opcu polskim". W tym roku przypada 101 rocznica urodzin poety. Konkurs mia? na celu poznanie i popularyzowanie twórczo?ci poety na tle wa?nych dla Polski wydarze? w okresie II wojny ?wiatowej i okupacji. Na konkurs wp?yn??o 1178 prac plastycznych z ca?ej Polski. Organizatorzy serdecznie dzi?kuj? za zaanga?owanie i ogromny wk?ad po?wi?cony w wykonanie dzie? plastycznych. Prace konkursowe by?y na bardzo wysokim poziomie. Staranno??, pomys?owo??, wyczucie atmosfery wierszy - wszystko to sprawi?o, ?e jury konkursowe mia?o ogromny problem z wyborem najciekawszych prac.
Wielkie uznanie dla naszej uczennicy za zmierzenie si? z tematem pi?knej, ale jednocze?nie trudnej poezji K. K. Baczy?skiego.
Biblioteka szkolna ?yczy powodzenia w dalszych konkursach.
|
_ _
{ Sukces Ma?ka w KWoBiK }
| Maciej Oleszek, ucze? klasy VIII a zosta? finalist? XXIX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Ko?ciele, który w tym roku przebiega? pod has?em "Pos?ani w pokoju Chrystusa". Fina?, czyli trzeci etap konkursu, odby? si? 10 maja w Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu. Ks. biskup Mariusz Leszczy?ski przywita? wszystkich uczestników i ich opiekunów. Podzi?kowa? im za trud w?o?ony w przygotowanie, a tak?e pob?ogos?awi? na ostatni etap zmaga?. Obecni przedstawiciele Kuratorium O?wiaty w Lublinie Delegatura w Zamo?ciu i Lubelskiego Samorz?dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w?adze Wydzia?u Nauki i Wychowania Katolickiego w Zamo?ciu ?yczyli powodzenia uczestnikom podczas rozwi?zywania testu. Po sprawdzeniu prac przez Komisj? nast?pi?o og?oszenie wyników. Maciek uzyska? 6 wynik i tytu? finalisty w kategorii klas VII i VIII. Otrzyma? dyplom i nagrody. Gratulujemy sukcesu!!! |
_ _
{ Od Jaskini Raj do ?wi?tego Krzy?a }
| Pogoda "jak na zamówienie" dopisa?a uczniom klasy IV a i V podczas wycieczki, na któr? wybrali si? 17 maja.
Pierwszym punktem programu by?a Jaskinia Raj, która jest jedn? z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór ?wi?tokrzyskich i jedn? z najpi?kniejszych jaski? krasowych naszego kraju. Wszystkich zachwyci?y znane z teorii stalagmity i stalaktyty cz?sto zadziwiaj?ce niezwyk?ymi kszta?tami. Orze?wieni nisk? temperatur? w jaskini wycieczkowicze, udali si? nast?pnie do Centrum Neandertalczyka znajduj?cego si? tu? obok, tak?e w Ch?cinach. Jest to wyj?tkowe miejsce, w którym zbiegaj? si? pradawne losy cz?owieka z najnowszymi odkryciami wspó?czesnej nauki.
Uczniowie, przechodz?c cztery sale tematyczne, mogli pozna? dzieje i losy cz?owieka neandertalskiego, ale te? znale?? odpowiedzi na pytania: sk?d pochodzimy, jak ?y? i polowa? Neandertalczyk oraz, czy i w jakim stopniu jeste?my z nim spokrewnieni. Podekscytowani spotkaniem "oko w oko" z Neandertalczykiem wycieczkowicze, wyruszyli do Kielc, gdzie pod opiek? przewodnika podziwiano wzgórze zwane Kadzielni?, na którym znajduje si? amfiteatr. Dzi?ki sprzyjaj?cej pogodzie roztaczaj?cy si? widok na miasto by? niezwyk?y.
Kolejnym punktem wycieczki by? przejazd do Nowej S?upi - do Muzeum Staro?ytnego Hutnictwa ?wi?tokrzyskiego im. Mieczys?awa Radwana. Ten obiekt muzealny by? dla wszystkich du?? niespodziank?, poniewa? zaskakuje nowoczesnym, g?ównie multimedialnym przekazem, który dla m?odego odbiorcy jest znacznie ciekawszy ni? tradycyjne s?owo mówione. Nast?pnie, wzmocniwszy si?y obiadem, grupa wyruszy?a na ?wi?ty Krzy?, czyli gór?, gdzie znajduje si? Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzy?a ?wi?tego i Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - miejsce b?d?ce "duchow? stolic?" rejonu ?wi?tokrzyskiego. Tutaj by? czas na chwil? modlitwy i zadumy, a szczególnie podnios?ym momentem by?o b?ogos?awie?stwo uczestników wycieczki Relikwiami ?wi?tego Krzy?a. St?d mo?na by?o zachwyci? si? roztaczaj?cym si? wokó? intensywnie zielonym o tej porze roku lasem w ?wi?tokrzyskim Parku Narodowym. Podobne wra?enie wywar? krajobraz z tarasu widokowego na go?oborzu, sk?d po raz ostatni mo?na by?o spojrze? na panoram? Gór ?wi?tokrzyskich. Oczywi?cie, podczas drogi powrotnej, nie mo?na by?o oboj?tnie przejecha? obok McDonalda, który w ten sposób sta? si? ostatnim punktem programu wycieczki.
Mimo tak aktywnie sp?dzonego dnia, po uczniach nie by?o wida? ?ladów zm?czenia - ?piew w autokarze rozbrzmiewa? do samego Frampola. Wycieczka by?a wspania?? okazj? nie tylko do integracji uczniów, ale te? do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu wielu dziedzin, dostarczy?a prze?y? duchowych i z pewno?ci? zach?ca?a do d?u?szej wyprawy w te przepi?kne, a przecie? nie tak odleg?e, rejony Polski.
|
_ _
{ To by?y zawody! }
| Królowa sportu lekkoatletyka dalej ma si? dobrze w naszej szkole. Teraz nasi najm?odsi sportowcy bardzo dobrze wypadli w rekordowej obsadzie na zawodach powiatowych w 3-boju LA klas IV i m?odszych, które odby?y si? 12 maja na pi?knym stadionie w Bi?goraju. Po?ród 27 szkó? nasze reprezentacje uplasowa?y si? na wysokich miejscach: ch?opcy zdobyli puchar i br?zowe medale a dziewcz?ta by?y tu? za podium na miejscu IV. Szko?? reprezentowali: Maja Omiotek, Emilia ?liwi?ska, Natalia Myszak, Oliwia Dyl, Polina Tereshchenko, Maciej Ko?odziej, Mi?osz Lipi?ski, Damian Kwapisz, Miko?aj Bednarz, Damian Kie?basa. Gratulujemy dobrej postawy!! |
_ _
{ Dalej w formie }
| W dobrym stylu zaprezentowali si? nasi uczniowie podczas zawodów w dru?ynowych zawodach LA, które odby?y si? na pi?knym stadionie w Bi?goraju. Od pierwszych chwil mieli?my powody do rado?ci. Na 100 m zaj?li?my trzy pierwsze miejsca. Zwyci??y?a Julia Kura? przed Zofi? Knapik i Iz? Czajk? poprawiaj?c przy okazji ponad dwudziestoletni rekord szko?y. Na tym samym dystansie II miejsce zaj?? Mateusz S?d?ak. Kolejne sukcesy to bieg na 300 m i zwyci?stwo Martyny Dyl i Patryka Marczaka. W konkurencjach rzutowych Zofia Wójcik by?a pierwsza a Jakub Boguszewski drugi w rzucie oszczepem, natomiast Zuzanna Kozio? i Vanessa Wojciechowska by?y "ex aequo" II w pchni?ciu kul?. Na zako?czenie na II miejscach uplasowa?y si? nasze sztafety 4x100 m biegn?c w sk?adzie Zofia Knapik, Izabela Czajka, Julia Kura? i Eliza Krasnod?bska. Ch?opcy startowali w sk?adzie Mateusz S?d?ak, Miko?aj Papierz, Sebastian Sta?czyk i Kacper Sawa.
W ko?cowym efekcie dru?ynowo dziewcz?ta uplasowa?y si? na II miejscu a ch?opcy na III miejscu. Oprócz wy?ej wymienionych punkty dla dru?yny zdobywali: Justyna Grzywna, Patrycja Myszak, Katarzyna Wójcik, Wiktoria Kaczor, Alessandra Pyda, Zuzanna Knapik, Karolina Bielak, Konrad Ma?yszek, Bart?omiej Kaczor, Karol B?azik, Jakub Kiszczak, Pawe? Góra, Bart?omiej Sta?czyk. Gratulujemy i ?ciskami kciuki za dziewcz?ta, które awansowa?y dalej!!
|
_ _
{ Sukces Filipa Szczepanika }
| W sobot? 07.05.2022 r. w Bi?gorajskim Centrum Kultury odby?y si? przes?uchania powiatowe do 41. Ma?ego Konkursu Recytatorskiego. Jury ocenia?o ponad 20 recytatorów z ca?ego powiatu bi?gorajskiego, którzy byli laureatami konkursu na szczeblu gminy. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Nasz? szko?? i gmin? reprezentowa? Filip Szczepanik z kl. I a, który by? jednym z najm?odszych uczestników. Filip pi?knie wyrecytowa? ba?? Braci Grimm "Ja? i Ma?gosia" i swoim wykonaniem zwróci? uwag? komisji konkursowej, która wyró?ni?a jego prezentacj?. Poziom wszystkich recytacji by? bardzo wysoki, tym bardziej cieszymy si? z tego osi?gni?cia i serdecznie gratulujemy. Wychowawczyni ucznia p. Justyna Za? przyznaje, ?e Filip pilnie przygotowywa? si? do konkursu, a swój sukces zawdzi?cza nie tylko talentowi, ale równie? intensywnej i systematycznej pracy. |
_ _
{ Uczymy si? rozwi?zywa? konflikty }
| Dnia 6 maja 2022 r. go?cili?my w naszej szkole Pani? dyrektor O?rodka Interwencji Kryzysowej w Bi?goraju Ilon? Dzido. Tematem przewodnim spotkania by?a "Efektywna komunikacja w?ród dzieci i m?odzie?y jako metoda rozwi?zywania konfliktów rówie?niczych. Przeciwdzia?ania przemocy i agresji w szkole". Uczniowie klas I-III, którzy byli uczestnikami warsztatów zostali zapoznani z podstawowymi zadaniami O?rodka Interwencji Kryzysowej. Dowiedzieli si? czym jest konflikt rówie?niczy i szkolny oraz poznali sposoby ich rozwi?zywania. Pani Ilona, która jest równie? mediatorem s?dowym wyja?ni?a uczniom czym s? mediacje. Dzieci z zaanga?owaniem uczestniczy?y w zaj?ciach, a prowadz?ca podsumowuj?c podkre?li?a, ?e konflikty od zawsze s? obecne na ?cie?ce naszego ?ycia, jednak wa?ne jest, aby potrafi? wspólnie odnajdywa? ich rozwi?zania. Pani dyrektor OIK zaoferowa?a swoje wsparcie i pomoc dla uczniów naszej szko?y w sytuacjach kryzysowych. Cieszymy si? z nawi?zanej wspó?pracy i mamy nadziej?, ?e odbyte spotkanie b?dzie bardzo pomocne dzieciom podczas rozwi?zywania ich w?asnych konfliktów. |
_ _
{ „PIERWSZE SPOTKANIE Z PRZYROD?-ZMALUJMY TO RAZEM!” }
| Milenka Ho?yst z grupy 6 -latków b?dzie reprezentowa?a nasze przedszkole w Przyrodniczym Konkursie Plastycznym "Pierwsze spotkanie z przyrod? - zmalujmy to razem!". Organizatorem konkursu jest Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych O?rodek Zamiejscowy w Lubartowie. Zasad? udzia?u w konkursie jest przygotowanie, wspólnie z rodzicem, pracy plastycznej dowoln? technik? tak, aby stanowi?a spójn? ca?o??. Praca jest podzielona na 2 cz??ci: lew? stron? wykona?a Milenka, natomiast praw? - jej mama - Pani Marta Ho?yst.
Trzymamy kciuki i ?yczymy powodzenia!
|
_ _
Strona 4 z 224 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>