?WI?TO KONSTYTUCJI 3 MAJA – „DZIE? WSPOMNIE? I RADO?CI”
Dodane przez BeataW dnia Kwietnia 29 2022 22:26:42
W pi?tek 29 kwietnia uczcili?my w naszej szkole 231. rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji zosta?a zaprezentowana uroczysta cz??? artystyczna, któr? stanowi?y: scenka przybli?aj?ca wydarzenia z 1791 roku oraz patriotyczne wiersze i piosenki.
Wiktoria Kaczor (VII b) przybli?y?a widzom okoliczno?ci ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV - V: Julia Stachyra, Maja Zaremba, Kacper Dudek, Martyna Ma?ek i Kajetan Futyma odegrali scenk? ilustruj?c? przygotowania uczniów do lekcji historii, którym z pomoc? przybywa sam Król Stanis?aw August Poniatowski. W tej roli ?wietnie zaprezentowa? si? Micha? Habza (VI). W posta? szlachcianki wyra?aj?cej rado?? ludu stolicy z powodu ustanowienia tak wa?nego dokumentu wcieli?a si? Zuzanna Miazga (IV a). Martyna Alterman (VII a), Zuzanna Futyma (VII a), Weronika Wach (VII b) i Karol Tchórzewski (VI), recytuj?c utwory liryczne, przenie?li s?uchaczy w odleg?e, minione czasy, ale te? wyrazili swój zachwyt nad pi?knem naszej Ojczyzny. Dope?nieniem uroczysto?ci by?y piosenki wykonane przez solistki: Weronik? Wach, Gabriel? Grabowsk? (III b) i Wiktori? Pawlos (VIII a).
Uroczysto?? upami?tni?a wa?ny w dziejach Polski dzie?, przypomnia?a wycinek historii, o którym ka?dy Polak powinien pami?ta?, ale by?a te? mo?liwo?ci? zaprezentowania talentów uczniów naszej szko?y.