Zawodowy strza? w 10! - cd
Dodane przez bportka dnia Maja 03 2022 22:04:46
29 kwietnia ósmoklasi?ci wzi?li udzia? w kolejnym dzia?aniu w ramach akcji Zawodowy strza? w 10! - wybierz swoj? przysz?o??, maj?cej na celu zach?cenie uczniów do wyboru kszta?cenia w szko?ach bran?owych i technikach. Podczas e-spotkania uczniowie mieli mo?liwo?? poznania oferty edukacyjnej wybranych szkó? bran?owych i technikum powiatu zamojskiego, tomaszowskiego czy bi?gorajskiego.
Organizatorem spotkania byli Lubelski Kuratora O?wiaty p. Teresa Misiuk oraz Dyrektor Delegatury w Zamo?ciu p. Monika ?ur.