Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus
Dodane przez Iwona dnia Maja 02 2022 21:19:00
Uczniowie klas III szko?y podstawowej w dniach 26, 27 i 28 kwietnia przyst?pili do pierwszego w swoim ?yciu "egzaminu". Pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus zorganizowany przez wydawnictwo MAC Edukacja. Zadania zosta?y przygotowane przez do?wiadczonych autorów wspó?tworz?cych badania i sprawdziany kompetencji uczniów.
Sprawdzian z j?zyka polskiego, matematyki oraz przyrody bada? umiej?tno?ci okre?lone w podstawie programowej. Sprawdzian podstawowy z j?zyka polskiego sk?ada? z 14 zada?, które sprawdza?y umiej?tno?? czytania, w tym analiz? tekstu, pisania, a tak?e gramatyk? i ortografi?. Sprawdzian z matematyki, sk?ada? si? z 15 zada?, które bada?y sprawno?? rachunkow?, umiej?tno?ci geometryczne i prowadzenia rozumowa? matematycznych oraz rozwi?zywania zada? tekstowych. Natomiast sprawdzian z przyrody sk?ada? si? z 10 pyta? i sprawdza? mi?dzy innymi wiedz? dzieci na temat ro?lin, zwierz?t i kraju, w którym mieszkaj?. Wyniki sprawdzianu pozwol? pozna? kompetencje uczniów po trzech latach edukacji wczesnoszkolnej i przygotowa? ich do dalszego etapu nauki. Bardzo dzi?kujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie sprawdzianów kompetencji dla wszystkich uczniów klas trzecich. Natomiast wszystkim uczniom klas trzecich ?yczymy wysokich wyników ze sprawdzianu!