Uczymy si? rozwi?zywa? konflikty
Dodane przez JustynaZ dnia Maja 11 2022 11:45:07
Dnia 6 maja 2022 r. go?cili?my w naszej szkole Pani? dyrektor O?rodka Interwencji Kryzysowej w Bi?goraju Ilon? Dzido. Tematem przewodnim spotkania by?a "Efektywna komunikacja w?ród dzieci i m?odzie?y jako metoda rozwi?zywania konfliktów rówie?niczych. Przeciwdzia?ania przemocy i agresji w szkole". Uczniowie klas I-III, którzy byli uczestnikami warsztatów zostali zapoznani z podstawowymi zadaniami O?rodka Interwencji Kryzysowej. Dowiedzieli si? czym jest konflikt rówie?niczy i szkolny oraz poznali sposoby ich rozwi?zywania. Pani Ilona, która jest równie? mediatorem s?dowym wyja?ni?a uczniom czym s? mediacje. Dzieci z zaanga?owaniem uczestniczy?y w zaj?ciach, a prowadz?ca podsumowuj?c podkre?li?a, ?e konflikty od zawsze s? obecne na ?cie?ce naszego ?ycia, jednak wa?ne jest, aby potrafi? wspólnie odnajdywa? ich rozwi?zania. Pani dyrektor OIK zaoferowa?a swoje wsparcie i pomoc dla uczniów naszej szko?y w sytuacjach kryzysowych. Cieszymy si? z nawi?zanej wspó?pracy i mamy nadziej?, ?e odbyte spotkanie b?dzie bardzo pomocne dzieciom podczas rozwi?zywania ich w?asnych konfliktów.