Sukces Filipa Szczepanika
Dodane przez JustynaZ dnia Maja 11 2022 11:46:44
W sobot? 07.05.2022 r. w Bi?gorajskim Centrum Kultury odby?y si? przes?uchania powiatowe do 41. Ma?ego Konkursu Recytatorskiego. Jury ocenia?o ponad 20 recytatorów z ca?ego powiatu bi?gorajskiego, którzy byli laureatami konkursu na szczeblu gminy. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Nasz? szko?? i gmin? reprezentowa? Filip Szczepanik z kl. I a, który by? jednym z najm?odszych uczestników. Filip pi?knie wyrecytowa? ba?? Braci Grimm "Ja? i Ma?gosia" i swoim wykonaniem zwróci? uwag? komisji konkursowej, która wyró?ni?a jego prezentacj?. Poziom wszystkich recytacji by? bardzo wysoki, tym bardziej cieszymy si? z tego osi?gni?cia i serdecznie gratulujemy. Wychowawczyni ucznia p. Justyna Za? przyznaje, ?e Filip pilnie przygotowywa? si? do konkursu, a swój sukces zawdzi?cza nie tylko talentowi, ale równie? intensywnej i systematycznej pracy.