Od Jaskini Raj do ?wi?tego Krzy?a
Dodane przez BeataW dnia Maja 19 2022 08:21:42
Pogoda "jak na zamówienie" dopisa?a uczniom klasy IV a i V podczas wycieczki, na któr? wybrali si? 17 maja.
Pierwszym punktem programu by?a Jaskinia Raj, która jest jedn? z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór ?wi?tokrzyskich i jedn? z najpi?kniejszych jaski? krasowych naszego kraju. Wszystkich zachwyci?y znane z teorii stalagmity i stalaktyty cz?sto zadziwiaj?ce niezwyk?ymi kszta?tami. Orze?wieni nisk? temperatur? w jaskini wycieczkowicze, udali si? nast?pnie do Centrum Neandertalczyka znajduj?cego si? tu? obok, tak?e w Ch?cinach. Jest to wyj?tkowe miejsce, w którym zbiegaj? si? pradawne losy cz?owieka z najnowszymi odkryciami wspó?czesnej nauki.
Uczniowie, przechodz?c cztery sale tematyczne, mogli pozna? dzieje i losy cz?owieka neandertalskiego, ale te? znale?? odpowiedzi na pytania: sk?d pochodzimy, jak ?y? i polowa? Neandertalczyk oraz, czy i w jakim stopniu jeste?my z nim spokrewnieni. Podekscytowani spotkaniem "oko w oko" z Neandertalczykiem wycieczkowicze, wyruszyli do Kielc, gdzie pod opiek? przewodnika podziwiano wzgórze zwane Kadzielni?, na którym znajduje si? amfiteatr. Dzi?ki sprzyjaj?cej pogodzie roztaczaj?cy si? widok na miasto by? niezwyk?y.
Kolejnym punktem wycieczki by? przejazd do Nowej S?upi - do Muzeum Staro?ytnego Hutnictwa ?wi?tokrzyskiego im. Mieczys?awa Radwana. Ten obiekt muzealny by? dla wszystkich du?? niespodziank?, poniewa? zaskakuje nowoczesnym, g?ównie multimedialnym przekazem, który dla m?odego odbiorcy jest znacznie ciekawszy ni? tradycyjne s?owo mówione. Nast?pnie, wzmocniwszy si?y obiadem, grupa wyruszy?a na ?wi?ty Krzy?, czyli gór?, gdzie znajduje si? Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzy?a ?wi?tego i Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - miejsce b?d?ce "duchow? stolic?" rejonu ?wi?tokrzyskiego. Tutaj by? czas na chwil? modlitwy i zadumy, a szczególnie podnios?ym momentem by?o b?ogos?awie?stwo uczestników wycieczki Relikwiami ?wi?tego Krzy?a. St?d mo?na by?o zachwyci? si? roztaczaj?cym si? wokó? intensywnie zielonym o tej porze roku lasem w ?wi?tokrzyskim Parku Narodowym. Podobne wra?enie wywar? krajobraz z tarasu widokowego na go?oborzu, sk?d po raz ostatni mo?na by?o spojrze? na panoram? Gór ?wi?tokrzyskich. Oczywi?cie, podczas drogi powrotnej, nie mo?na by?o oboj?tnie przejecha? obok McDonalda, który w ten sposób sta? si? ostatnim punktem programu wycieczki.
Mimo tak aktywnie sp?dzonego dnia, po uczniach nie by?o wida? ?ladów zm?czenia - ?piew w autokarze rozbrzmiewa? do samego Frampola. Wycieczka by?a wspania?? okazj? nie tylko do integracji uczniów, ale te? do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu wielu dziedzin, dostarczy?a prze?y? duchowych i z pewno?ci? zach?ca?a do d?u?szej wyprawy w te przepi?kne, a przecie? nie tak odleg?e, rejony Polski.