[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 07:51:10 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Historia }
| W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyska?a niepodleg?o??.

11 listopada 1918 roku cz?onkowie POW przy wspó?udziale mieszka?ców rozbroili za?og? ?andarmerii austriackiej stacjonuj?cej we Frampolu. W tych trudnych warunkach rozpocz??y si? zaj?cia w tutejszej szkole. W 1919 roku zapisa?o si? 183 dzieci. Z roku na rok liczba uczniów wzrasta?a.

W roku szkolnym 1922/23 do szko?y ucz?szcza?o ju? 260 dzieci, a w latach 1926/27 - 288 uczniów. "Stale wzrastaj?ca liczba dzieci nader ci??kie warunki pracy ... by?y przyczyn?, ?e zacz??em my?le? o budowie szko?y" - pisze w kronice ówczesny kierownik szko?y p. W?adys?aw D?browski. Do wspó?pracy ch?tnie w??czy? si? miejscowy proboszcz ks. Karol So?uba. Inicjatorzy postanowili rozpocz?? budow? z kwesty za pomoc? sprzeda?y cegie?ek. Zebranie organizacyjne Komitetu Budowy Szko?y odby?o si? w dniu 22 sierpnia 1926 roku. Przyst?piono do prac organizacyjnych tj. druk cegie?ek, za?atwianie formalno?ci kwestowych, spraw planu. Mieszka?cy gminy uchwalili opodatkowanie si? w ci?gu lat 1927 i 1929 sum? 40000z?. Roboty posuwa?y si? szybko.

W dniu 29 wrze?nia 1929 roku odby?a si? uroczysto?? po?wi?cenia kamienia w?gielnego pod budynek szko?y. Uzgodniono, ?e szko?a b?dzie budowana jako "Szko?a Pomnik Odzyskania Niepodleg?o?ci". Nazw? pomnika nadano szkole dla uczczenia 10 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci oraz dla uczczenia pami?ci wszystkich poleg?ych w walkach o odzyskanie niepodleg?o?ci Polski. W sk?ad Komitetu Honorowego wchodzili ludzie piastuj?cy najwy?sze funkcje w województwie, a nawet ówczesny marsza?ek Sejmu Maciej Rataj.

W ci?gu roku 1927 pobudowano studni?, budynek ekonomiczny i kondygnacj? suteren budynku g?ównego. Na zim? 1928 roku budynek cz??ciowo pokryto dachem. W dniu 11 listopada 1928 r. odby?o si? sadzenie drzewek ko?o nowo wybudowanej szko?y.

W roku 1929 do szko?y zapisano 436 dzieci. 16 wrze?nia tego roku oddano do u?ytku parter, a w dniu 22 wrze?nia pi?tro, gdzie mie?ci?o si? 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelaria i pokój na pomoce naukowe.

17 maja 1930 roku odby?o si? po?wi?cenie nowo wybudowanej szko?y, a 11 listopada nast?pi?a uroczysto?? ods?oni?cia popiersia i tablicy pami?tkowej ku czci Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. W okresie okupacji niemieckiej 1939/45 nauka w szkole odbywa?a si? tylko na pi?trze, gdy? na parterze mie?ci? si? zarz?d gminy i posterunek policji "granatowej", w jednym z pomieszcze? podpiwniczenia mie?ci? si? areszt tymczasowy. W pierwszym roku po wojnie przeprowadzono gruntowny remont budynku szkolnego i rozpocz?to zaj?cia.

Szko?a pos?ugiwa?a si? imieniem Marsza?ka Polski do 1949r. Nast?pnie z przyczyn politycznych zaprzestano u?ywania imienia. Z budynku szkolnego usuni?to wszystkie emblematy zwi?zane z patronem.

W styczniu 1989 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie rozpocz?li starania o reaktywowanie imienia szko?y. Pragn?li jednocze?nie uzyska? prawo posiadania przez szko?? sztandaru. W szkole zosta? opracowany plan pracy wychowawczej zwi?zanej z reaktywowaniem imienia szko?y i nadaniem prawa posiadania sztandaru, który zosta? zatwierdzony i przyj?ty do realizacji na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 4 stycznia 1989 r. Do pracy w??czyli si? uczniowie, nauczyciele oraz spo?ecze?stwo Frampola. Uczniowie zapoznawali si? z histori? szko?y na podstawie ró?nych materia?ów ?ród?owych m.in. kroniki szkolnej, harcerze przeprowadzali wywiady ze starszymi mieszka?cami Frampola, sporz?dzali albumy z archiwalnych zdj??. Dyrekcja szko?y rozpocz??a starania o pozyskiwanie w ?rodku pami?tek zwi?zanych z histori? szko?y, a nauczyciele nawi?zywali kontakty z by?ymi wychowankami szko?y. Wychowawcy prezentowali biografi? Marsza?ka Polski, Józefa Pi?sudskiego na lekcjach wychowawczych. Organizowano apele, wieczornice, konkursy gazetki po?wi?cone Józefowi Pi?sudskiemu. M?odzie? szkolna obj??a sta?? opiek? Pomnik upami?tniaj?cy rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci znajduj?cy si? w Rynku. Z pomoc? rodziców zagospodarowano najbli?sze otoczenie pomnika. W lutym 1989 roku opracowano i wykonano projekt sztandaru dla naszej szko?y. Nast?pnie zatwierdzono projekt i zamówiono sztandar. Spo?ecze?stwo zadeklarowa?o sk?adk? na sztandar szko?y w wysoko?ci 2000 z?. od rodziny ucznia. Uzyskano fundusz na sztandar od Rady So?eckiej w wysoko?ci 150.000 z?. W czerwcu ods?oni?to ukrywany te? przez wiele lat napis na frontowej ?cianie budynku:

PUBLICZNA SZKO?A POWSZECHNA IM. JÓZEFA PI?SUDSKIEGO


Uda?o si? odzyska? tablic? z napisem, któr? zabezpieczyli i przechowywali mieszka?cy Soko?ówki: Jan Futyma a nast?pnie Zbigniew Futyma, który przekaza? j? szkole w dniu 13.10.1989 r. Tablicy z popiersiem, niestety nie uda?o si? odzyska?. W zwi?zku z tym poczyniono starania dla wykonania nowego odlewu na wzór orygina?u. Tablic? z popiersiem wykona? artysta- plastyk z Warszawy Alojzy Nawrot. Rodzice podj?li uchwa?? deklaruj?c? opodatkowanie si? w wysoko?ci 5.000 z?. od rodziny na ten cel.

W dniu 11 listopada 1989 roku w tutejszej szkole odby?a si? podnios?a uroczysto?? przywrócenia szkole imienia Józefa Pi?sudskiego, wr?czenia sztandaru oraz oddania do u?ytku nowo wybudowanego segmentu dydaktycznego. Podobna uroczysto?? mia?a równie? miejsce w tut. Szkole w dniu 11 listopada 1930 roku, kiedy to dokonano ods?oni?cia popiersia i tablicy pami?tkowej ku czci Marsza?ka Polski, Józefa Pi?sudskiego. Uroczysto?? szkoln? w 1989 roku po??czono z obchodzonym po raz pierwszy po wojnie Narodowym ?wi?tem Niepodleg?o?ci. Na uroczysto?? zaproszono by?ych wychowanków tutejszej szko?y zamieszka?ych na terenie ca?ego kraju. a program uroczysto?ci z?o?y?y si?
-msza ?w. W intencji Ojczyzny
-manifestacja patriotyczna
-nadanie szkole imienia Józefa Pi?sudskiego
-ods?oni?cie tablic pami?tkowych wewn?trz i na zewn?trz budynku.
Najstarsza emerytowana nauczycielka tut. szko?y p. Janina Michalewska (przyby?a na uroczysto?? wraz z opiekunk?, a? z ?odzi) dokona?a ods?oni?cia tablicy z popiersiem Józefa Pi?sudskiego na korytarzu na parterze budynku szko?y. ds?oni?cia drugiej tablicy wmurowanej na ?cianie frontowej budynku z napisem: "Szko?a Pomnik Odzyskania Niepodleg?o?ci Wybudowana w latach 1927-1930 staraniem miejscowego spo?ecze?stwa. Rozbudowana w latach 1984-1989, Frampol, 11 listopada 1989 r." dokona?a wieloletnia nauczycielka tutejszej szko?y p. Maria Mazurek. W trakcie uroczysto?ci nast?pi?o wr?czenie nowego sztandaru szkole oraz mia?a miejsce patriotyczna cz??? artystyczna. Ta podnios?a uroczysto?? mimo up?ywu czasu, pozostaje w pami?ci ca?ej spo?eczno?ci miasta Frampola.

Rozwój bazy szkolnej
Z biegiem lat dokonywa?y si? przeobra?enia spo?eczno-gospodarcze kraju, w tym równie? przeobra?enia w o?wiacie. Stwarza?y one konieczno?? rozwoju bazy szkolnej. Na pocz?tku lat 80-tych stosownie do aktualnych potrzeb tut. szko?y, jak równie? jej potrzeb przysz?o?ciowych postanowiono rozbudowa? obiekt szkolny. Opracowana koncepcja rozbudowy przewidywa?a cztery dodatkowe segmenty po??czone ??cznikami z istniej?cym budynkiem szkolnym. By?y to nast?puj?ce segmenty:
-segment nauczania pocz?tkowego
-segment sali gimnastycznej wraz z niezb?dnym zapleczem,
-segment przedszkola,
-3 kondygnacyjny segment dydaktyczny z kuchni? i jadalni? zlokalizowan? w podpiwniczeniu w/w segmentu.

Planowane zadanie w pocz?tkowym okresie mia?o by? realizowane w formie czynów spo?ecznych mieszka?ców. Po opracowaniu niezb?dnej dokumentacji technicznej w 1984 roku przyst?piono do rozbudowy. Nale?y podkre?li? bardzo du?e zaanga?owanie miejscowego spo?ecze?stwa w formie dobrowolnych ?wiadcze? pieni??nych, jak równie? znacznego udzia?u w ró?nych pracach przy rozbudowie. Ju? pod koniec 1985 r. zosta?y wykonane fundamenty pod planowane obiekty. W dniu 11 listopada 1989 r. oddano do u?ytku pierwszy segment nauczania pocz?tkowego. Uroczysto?? otwarcia w/w segmentu by?a po??czona z przywróceniem szkole wcze?niej u?ywanego imienia Marsza?ka Polski Józefa Pi?sudskiego oraz przekazania sztandaru ufundowanego przez miejscowe spo?ecze?stwo. Na w/w uroczysto?? zaproszeni zostali byli wychowankowie tut. szko?y. Na uroczystym spotkaniu zorganizowanym w godzinach popo?udniowych o?y?y wspomnienia "z tamtych lat". Zrodzi?a si? my?l powo?ania Towarzystwa Przyjació? Frampola. W pó?niejszym terminie Towarzystwo zosta?o powo?ane i funkcjonuje do dzi?.
W latach 1989-1994 kontynuowane by?y prace przy rozbudowie segmentu przedszkola oraz pomieszcze? dla kuchni szkolnej. W dniu 11 listopada 1994 roku dokonano uroczystego otwarcia i oddania do u?ytku segmentu przedszkola oraz kuchni szkolnej.
W roku 1989 wykonano fundamenty szkolnej sali gimnastycznej. Roboty zosta?y jednak przerwane z powodu braku ?rodków finansowych. W roku 1998 powrócono do budowy sali gimnastycznej na wykonanych wcze?niej fundamentach. Ze wzgl?du jednak na liczne wnioski miejscowych dzia?aczy sportowych w sprawie powi?kszenia sali opracowano now? dokumentacj? techniczn?. Powi?kszone zosta?y wymiary sali oraz znacznie rozszerzono jej zaplecze. W zapleczu przewidziano dodatkowe pomieszczenia dla potrzeb szko?y m.in. takie jak biblioteka, czytelnia, pracownia komputerowa, pracownie przedmiotowe.
W wyniku reformy o?wiatowej od 1 wrze?nia 1999 roku dotychczasowa szko?a podstawowa zosta?a przekszta?cona z 8-klasowej na 6-klasow? oraz wprowadzone zosta?o 3-letnie gimnazjum. Na terenie tut. gminy zorganizowano 1 gimnazjum, które zlokalizowano we Frampolu. Dla potrzeb sukcesywnie zwi?kszaj?cej si? liczby oddzia?ów w gimnazjum postanowiono wszystkie pomieszczenia zaplecza budowanej szkolnej sali gimnastycznej adaptowa? na sale lekcyjne dla gimnazjum.
|
_ _